Szukaj produktów według słów kluczowych
Wyszukaj kod produktu
test

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

WPROWADZENIE DO WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Niniejsze warunki sprzedaży dotyczą zakupów wszystkich produktów marki Roger Technology i Roger Brushless, dokonywanych bezpośrednio w firmie Roger Technology S.r.l., z siedzibą w Mogliano Veneto, Via Botticelli 8, 31021, Treviso, Włochy, włoski NIP 01612340263.
Niniejsze warunki sprzedaży zastępują wszystkie poprzednie warunki.
Cała sprzedaż na rzecz zleceniodawcy podlega niniejszym warunkom sprzedaży jako integralnej części umowy sprzedaży i zastępuje i anuluje wszelkie sprzeczne lub inne klauzule lub szczególne umowy zawarte w dokumencie pochodzącym od zleceniodawcy. 
Ponadto firma Roger Technology S.r.l( „Roger Technology” lub „Roger”) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach bez wcześniejszego powiadomienia bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek roszczeń od zleceniodawcy.

ZAMÓWIENIA

Firma Roger Technology zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia, w całości lub w części, zamówień zleceniodawcy według wyłącznego uznania firmy Roger Technology, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek roszczeń od zleceniodawcy.

CENNIK

Produkty są sprzedawane przez firmę Roger Technology w odniesieniu do cen katalogowych obowiązujących w momencie potwierdzenia zamówienia lub daty dostawy. Klient zobowiązuje się przyjąć bez zastrzeżeń wszelkie zmiany w cenniku, które mogą nastąpić między zamówieniem a dostawą produktu. Bieżący cennik zastępuje i anuluje wszystkie poprzednie cenniki. Wszystkie ceny katalogowe są zawsze rozumiane jako ceny bez transportu (ex-works) bez podatku VAT. Informacje i ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w dowolnym momencie według wyłącznego uznania i decyzji firmy Roger Technology.

WARUNKI DOSTAWY

Wszystkie produkty są dostarczane ex works z fabryk firmy Roger Technology s.r.l. znajdujących się w Mogliano Veneto - TV - Włochy. Wszystkie warunki dostawy odnoszą się wyłącznie do tych wskazanych w potwierdzeniach zamówienia, które muszą być rozumiane jako orientacyjne i bez zobowiązań, a jakiekolwiek opóźnienie nie uprawnia klienta do żądania całkowitego lub nawet częściowego rozwiązania umowy, do odmowy przyjęcia dostawy lub roszczenia odszkodowawczego. Obowiązek dostawy jest spełniony przez pisemną informację od Roger Technology do nabywcy o „gotowym towarze”. Firma Roger Technology s.r.l. zastrzega sobie prawo do przedłużenia warunków dostawy lub rozwiązania umowy dostawy bez odszkodowania we wszystkich przypadkach siły wyższej, takich jak zdarzenia pogodowe, trzęsienia ziemi, strajki, pożary, niemożność pozyskania surowca, nieprawidłowe zgłoszenie lub opóźnienia klienta w dostarczeniu informacji niezbędnych do zamówienia i nieprzestrzegania warunków płatności przez klienta lub innego zdarzenia niezależnego od woli firmy Roger Technology.

WYSYŁKA I ODBIÓR PRODUKTÓW

Uznaje się, że dostawa została dokonana po pisemnym powiadomieniu nabywcy o „gotowym towarze”. Nabywca jest zatem odpowiedzialny za koszty transportu i związane z nim ubezpieczenie.
W przypadku, gdy zgodnie z konkretną umową firma Roger Technology zobowiązuje się do transportu towarów do centralnego magazynu zleceniodawcy lub do innych miejsc przeznaczenia określonych przez zleceniodawcę, przesyłany towar nie będzie ubezpieczony. W związku z tym wszelkie związane z tym ryzyko pozostaje w gestii klienta. Jeżeli zleceniodawca chce ubezpieczyć towar, zrobi to na własny koszt, na własne ryzyko i z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi firmę Roger Technology na piśmie.
Klient zobowiązuje się odebrać towar nie później niż 12 dni po powiadomieniu o „gotowym towarze” lub innego rodzaju komunikacji. W przypadku opóźnienia w odebraniu towaru przez nabywcę, firma Roger Technology ma prawo żądać, oprócz pełnej zapłaty ceny, zwrotu kosztów przechowywania i magazynowania, z zastrzeżeniem odszkodowania. Od momentu powiadomienia o „gotowym towarze” ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnego zdarzenia jest przenoszone na nabywcę.

GWARANCJA

1. Wszystkie produkty są dokładnie sprawdzane i testowane przez firmę Roger Technology w taki sposób, aby upewnić się, że nie występują wady produkcyjnej lub użytego surowca.
2. Firma Roger Technology udziela gwarancji swoim klientom, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej umowie. Za wszelkie rozszerzenia warunków gwarancji lub dodatkowych elementów gwarancji oferowanych przez klienta odpowiada klient bez udziału firmy Roger Technology.
3. Gwarancja jest ograniczona tylko do naprawy lub wymiany w całości lub w części produktu tylko w przypadku stwierdzenia wady użytego materiału lub wady produkcyjnej. 
4. Naprawa lub wymiana nie przedłuża okresu gwarancji.
5. Ocena wadliwego produktu zostanie przeprowadzona w zakładach firmy Roger Technology i odbędzie się według wyłącznego uznania firmy Roger Technology.
6. Każde zezwolenie na zwrot towarów z podejrzanymi wadami nie jest de facto potwierdzeniem tych wad. 
7. Wszystkie komponenty lub produkty wymienione podczas napraw pozostają własnością firmy Roger Technology. 
8. Gwarancja firmy Roger Technology jest ważna na następujących warunkach od daty produkcji wskazanej na produkcie:
  • 60 (sześćdziesiąt) miesięcy gwarancji na wady stojana i wirnika bezszczotkowych silników cyfrowych.
  • 36 (trzydzieści sześć) miesięcy gwarancji na wady mechaniczne.
  • 24 (dwadzieścia cztery) miesiące gwarancji na wady podzespołów elektronicznych.
9. Wszelkie reklamacje wad nie uprawniają klienta do zawieszenia, opóźnienia lub niezapłacenia należnej ceny za dostarczone produkty.
10. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
  • a. Części zużywalnych, takich jak baterie, powłoki ochronne, łożyska, sprężyny, koła zębate, przekładnie ślimakowe lub inne elementy, które mogą ulec pogorszeniu z upływem czasu, z wyjątkiem wad materiałowych lub produkcyjnych.
  • b. Uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi zarysowań, lakieru, wgnieceń lub złamania części z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem wad materiałowych lub produkcyjnych.
  • c. Uszkodzeń spowodowanych używaniem komponentów lub produktów innych firm, które nie spełniają specyfikacji produktu firmy Roger Technology.
  • d. Uszkodzeń wynikających z połączenia, powiązania lub interakcji produktów firmy z innymi produktami, które nie zostały dostarczone przez firmę Roger Technology.
  • e. Uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji instalacji i połączeń elektrycznych lub przepisów elektrycznych i innych szczególnych obowiązujących w czasie instalacji.
  • f. Przypadkowych lub transportowych uszkodzeń, niewłaściwego użycia, pożaru, kontaktu z cieczami, zalań, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych.
  • g. Uszkodzeń wynikających z prac serwisowych (w tym modernizacji i rozbudowy) niewykonanych przez firmę Roger Technology.

REKLAMACJE I WADLIWOŚĆ PRODUKTÓW

Każde roszczenie z tytułu braku towaru lub uszkodzenia lub wady widoczne w wyniku zewnętrznego badania opakowania musi zostać zakomunikowane tuż po odbiorze towaru i w każdym przypadku przekazane firmie Roger Technology nie później niż 7 dni po dostarczeniu towaru, za pomocą pisemnej noty i dokumentacji fotograficznej, do której musi być dołączona odpowiednia dokumentacja, list przewozowy dla krajów EWG oraz załączona faktura dla krajów nienależących do EWG, które należy wysłać do firmy Roger Technology pod adresem commerciale@rogertechnology.it.
Wszelkie wykryte niezgodności lub wady produktu muszą zostać zgłoszone firmie Roger Technology w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Powiadomienie może zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres service@rogertechnology.it wraz z załączoną dokumentacją.
Nie jest dozwolony zwrot towarów bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Roger Technology. Ponadto, każdy rodzaj reklamacji nie może nigdy prowadzić do całkowitego lub częściowego anulowania zamówienia, nie mówiąc już o opóźnieniu lub zawieszeniu płatności, które zawsze musi zostać dokonane w całości. 

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

Firma Roger Technology zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów do czasu ich pełnej zapłaty, dlatego uzgadnia się, że przeniesienie własności sprzedanych towarów i zamówień nastąpi jednocześnie z całkowitą płatnością wystawionych faktur sprzedaży. W przypadku braku płatności, firma Roger Technology staje się niezwłocznie właścicielem sprzedanych produktów, bez względu na to, gdzie się one znajdują.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Wszelkie płatności należy dokonywać na rzecz firmy Roger Technology wyłącznie na podstawie danych bankowych uzgodnionych z zleceniodawcą. W przypadku, gdy klient nie przestrzega warunków płatności uzgodnionych między stronami, firma Roger Technology może naliczyć odsetki za zwłokę w spłacie należności handlowych w zakresie uregulowanym obecnie przez rozporządzenie z mocą ustawy nr 231 z 2002 r. lub innym równoważnym, bez konieczności komunikacji lub formalnego wezwania do zapłaty. W przypadku dokonania płatności w kilku ratach lub zaliczek i ogólnie w przypadku opóźnienia płatności w uzgodnionym z klientem terminie, firma Roger Technology może zawiesić realizację danego zamówienia lub kolejnych zamówień. Płatności, nawet jeśli mają inny tytuł wskazany przez klienta, mogą być w każdym przypadku przypisane do najdłużej niezapłaconych faktur. Firma Roger Technology może również zawiesić wykonywanie zleceń w przypadku istotnej zmiany struktury korporacyjnej klienta, a także w przypadku płatności czekiem bez pokrycia, toczącego się postępowania wykonawczego lub upadłościowego, wydania nakazów zapłaty, odroczeń zawieszenia lub opóźnień w wypełnianiu zobowiązań wobec wierzycieli będących osobami trzecimi. W przypadku całkowitego braku płatności, sprzedaż może zostać zakończona w dowolnym momencie za pomocą pisemnego zawiadomienia prze firmę Roger Technology do Klienta o skorzystaniu z tej klauzuli i bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań prawnych. Wszystkie dostarczone i nieopłacone towary muszą zostać zwrócone firmie Roger Technology za pośrednictwem środków transportu firmy Roger Technology lub innych przewoźników, na koszt klienta. 

MARKA

Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Roger Technology jest wyłącznym właścicielem znaków towarowych oraz wszelkich innych praw własności przemysłowej i intelektualnej do produktów oraz katalogów, broszur, komunikacji internetowej oraz wszelkich innych powiązanych materiałów i dokumentacji. Wszelka wynikająca z tego wartość jest wyłączną własnością firmy Roger Technology. Klient jest w pełni świadomy, że produkty Roger Technology są objęte patentami i są przedmiotem przemysłowego Know How i projektów będących wyłączną własnością firmy Roger Technology. Użytkownik nie może naruszać praw firmy Roger Technology i w żadnym przypadku usuwać lub zmieniać znaków towarowych lub innych znaków wyróżniających umieszczonych na produktach lub umieszczać nowych znaków. Z wyjątkiem przypadków uzyskania pisemnej zgody firmy Roger Technology, powielanie lub używanie znaku towarowego Roger Technology lub innego znaku wyróżniającego umieszczonego na produktach jest zabronione. 

HOMOLOGACJE

Produkty firmy Roger Technology zawierają w odpowiedniej dokumentacji dane niezbędne do identyfikacji uzyskanych homologacji. Instalator i użytkownik wykonujący instalację ponoszą odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszelkich przepisów regulujących korzystanie ze sterowników radiowych i urządzeń.

ODSTĘPSTWA

Podpisując umowę lub potwierdzając zamówienie, klient akceptuje niniejsze warunki sprzedaży. Wszelkie zmiany niniejszych warunków muszą być podpisane przez firmę Roger Technology przed zawarciem umowy, która jest ważna w każdym przypadku dla każdego indywidualnego zamówienia.

WŁAŚCIWY SĄD

W przypadku wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy oraz w wyniku indywidualnych umów sprzedaży regulowanych tę samą umową, sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie Sąd w Treviso.

Drukuj
strona