Product zoeken met sleutelwoord
Zoeken met productcode
test

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

TOELICHTING VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van producten van het merk Roger Technology e Roger Brushless die rechtstreeks worden gedaan bij Roger Technology S.r.l., onderneming met zetel in Mogliano Veneto, Via Botticelli 8, 31021, Treviso, Italië, BTW-nummer 01612340263.
Deze verkoopvoorwaarden vervangen alle vroegere voorwaarden.
Alle verkopen aan de opdrachtgever zijn onderworpen aan deze verkoopvoorwaarden als een integraal onderdeel van het verkoopcontract en vervangen en annuleren elke tegenstrijdige of afwijkende clausule of speciale overeenkomst in enig document van de opdrachtgever. 
Roger Technology S.r.l. (“Roger Technology” of “Roger”) behoudt zich tevens het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in haar producten aan te brengen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aanspraak van de klant.

ORDERS

Roger Technology behoudt zich het recht voor de bestellingen van de klant geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of te weigeren, naar eigen goeddunken van Roger Technology, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vordering vanwege de klant.

PRIJSLIJST

De producten worden door Roger Technology verkocht met verwijzing naar de prijzen van de prijslijst die geldig is op het ogenblik van de bevestiging van de order of de leveringsdatum. De klant aanvaardt zonder voorbehoud elke wijziging van de prijslijst tussen de order en de levering van het product. De geldende prijslijst vervangt en annuleert alle voorgaande prijslijsten. Alle catalogusprijzen gelden steeds af fabriek (ex works) exclusief BTW. De informatie en prijzen in de prijslijst kunnen te allen tijde naar eigen inzicht en besluit van Roger Technology.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Alle producten worden geleverd af fabriek Roger Technology s.r.l. gelegen in de stad Mogliano Veneto - TV - Italië. Alle leveringsvoorwaarden verwijzen uitsluitend naar deze vermeld in de orderbevestigingen die als indicatief en vrijblijvend moeten worden beschouwd en elke vertraging verschaft de klant niet het recht de volledige of zelfs gedeeltelijke ontbinding van het contract te eisen, de levering te weigeren of schadevergoeding te eisen. De leveringsplicht wordt voldaan met de schriftelijke mededeling van Roger Technology aan de klant van de mededeling “goederen beschikbaar". Roger Technology s.r.l. behoudt zich het recht voor om de leveringstermijnen te verlengen of de leveringsovereenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding in alle gevallen van overmacht zoals atmosferische gebeurtenissen, aardbevingen, stakingen, brand, onmogelijkheid om de grondstoffen te leveren, onjuiste rapportering of vertraging door de klant bij het doorgeven van de nodige informatie voor de order en niet-naleving van de betalingsvoorwaarden door de klant of elke andere gebeurtenis waarover Roger Technology geen controle heeft.

VERZENDING EN AFHALING VAN DE PRODUCTEN

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden middels de schriftelijke mededeling aan de klant van "goederen beschikbaar". De transportkosten en de kosten van de daaraan verbonden verzekeringen zijn derhalve ten laste van de klant.
Indien Roger Technology krachtens een specifieke overeenkomst het vervoer van de goederen naar het centrale magazijn van de klant of naar andere door de klant aangegeven bestemmingen op zich neemt, zijn de verzonden goederen niet verzekerd. Alle daaraan verbonden risico's vallen ten laste van de klant. Als de klant de goederen wenst te verzekeren, doet hij dit op eigen kosten en risico en stelt hij Roger Technology hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte.
De klant verbindt zich ertoe de goederen uiterlijk 12 dagen na de mededeling "goederen beschikbaar" of enige andere activiteit of mededeling af te halen. In geval van vertraging bij het afhalen van de goederen door de klant heeft Roger Technology het recht om, naast de volledige betaling van de prijs, de terugbetaling van de kosten van opslag, stalling en bewaring te eisen, met uitzondering van de schadeloosstelling. Vanaf de mededeling “goederen beschikbaar” draagt de koper het risico voor elke onvoorziene gebeurtenis.

GARANTIE

1. Alle producten worden door Roger Technology zorgvuldig gecontroleerd en getest, zodat de afwezigheid van gebreken of fouten in de fabricage of in de gebruikte grondstoffen gegarandeerd is.
2. Roger Technology verleent garantie aan zijn klanten, binnen de voorwaarden en beperkingen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd. Elke door de klant aangeboden uitbreiding van de garantievoorwaarden of aanvullende garantie-elementen vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant zonder enige mogelijkheid tot verhaal op Roger Technology.
3. De garantie is beperkt tot de gehele of gedeeltelijke reparatie of vervanging van het product, als het defect in het gebruikte materiaal of de fabricagefout wordt erkend. 
4. Reparatie of vervanging verlengt de garantieperiode niet.
5. De beoordeling van een als defect beschouwd product geschiedt ten kantore van Roger Technology en wordt uitsluitend en onbetwistbaar door Roger Technology uitgevoerd.
6. De toestemming om goederen met vermeende fouten of gebreken terug te sturen, mag niet worden beschouwd als een feitelijke erkenning van de aanwezigheid van fouten of gebreken. 
7. Alle onderdelen of producten die tijdens reparaties worden vervangen, blijven te allen tijde eigendom van Roger Technology. 
8. De garantie van Roger Technology is geldig in de volgende termijnen vanaf de fabricagedatum die op het product zelf vermeld staat:
  • 60 (Zestig) maanden garantie op defecten en storingen uitsluitend voor stator en rotor van borstelloze digitale motoren.
  • 36 (Zesendertig) maanden garantie op defecten uitsluitend voor mechanische componenten.
  • 24 (Vierentwintig) maanden garantie op defecten voor elektronische componenten.
9. Elke melding van gebreken geeft de klant niet het recht om de betaling van de voor de geleverde producten verschuldigde prijs op te schorten, te verdagen of in te houden.
10. Deze garantie geldt niet voor:
  • a. Verbruiksonderdelen zoals batterijen, beschermkappen, lagers, veren, tandwielen, wormschroeven of andere onderdelen die na verloop van tijd aan slijtage onderhevig zijn, behalve in geval van materiaal- of fabricagefouten.
  • b. Cosmetische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot krassen, lak, deuken of gebroken plastic onderdelen, behalve in het geval van materiaal- of fabricagefouten.
  • c. Schade veroorzaakt door het gebruik met onderdelen van derden of producten die niet voldoen aan de productspecificaties van Roger Technology.
  • d. Schade als gevolg van de aansluiting, vereniging of interactie van zijn producten met andere producten die niet door Roger Technology zijn geleverd.
  • e. Schade als gevolg van de niet-naleving van de montage- en elektrische aansluitingsinstructies of de elektrische en andere specifieke voorschriften die van kracht zijn op het moment van de installatie.
  • f. Onopzettelijke schade of schade als gevolg van transport van de producten, onjuist of oneigenlijk gebruik, brand, contact met een vloeistof, overstroming, aardbeving of andere externe oorzaken.
  • g. Schade als gevolg van niet door Roger Technology uitgevoerde servicewerkzaamheden (inclusief upgrades en uitbreidingen).

KLACHTEN EN PRODUCTGEBREKEN

Eventuele klachten voor ontbrekende goederen of voor defecten of gebreken die bij het uitwendig onderzoek van de pakketten zichtbaar zijn, moeten worden vastgesteld zodra de goederen zijn ontvangen en in elk geval uiterlijk 7 dagen na de levering aan Roger Technology worden meegedeeld door middel van een schriftelijke nota en fotografische documentatie die vergezeld gaat van de bijbehorende documentatie, DDT voor MOE-landen en begeleidende factuur voor Extra MOE-landen, die allemaal naar Roger Technology moeten worden gestuurd via commerciale@rogertechnology.it.
Eventuele afwijkingen van de producten of geconstateerde gebreken moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen op de door de klant aangegeven plaats aan Roger Technology worden meegedeeld. De mededeling kan per schriftelijke e-mail naar service@rogertechnology.it met bijgevoegde documentatie.
Terugzending van goederen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roger Technology. Bovendien kan geen enkele klacht aanleiding geven tot gehele of gedeeltelijke annulering van de order en nog minder tot uitstel of schorsing van de betaling, die steeds volledig moet gebeuren. 

OVERDRACHT VAN EIGENDOM

Roger Technology behoudt zich de eigendom van de verkochte goederen voor tot de volledige betaling ervan, dan wordt overeengekomen dat de eigendomsoverdracht van de verkochte producten en de bestellingen gelijktijdig plaatsvindt met de volledige betaling van de uitgeschreven verkoopfacturen. In geval van niet-betaling kan Roger Technology onmiddellijk bezit nemen van de verkochte producten, waar deze zich ook bevinden.

BETALINGSVOORWAARDEN

Alle betalingen geschieden uitsluitend aan Roger Technology op de met de klant overeengekomen bankgegevens. Indien de klant de tussen de partijen overeengekomen betalingsvoorwaarden niet naleeft, kan Roger Technology nalatigheidsintresten aanrekenen voor handelsvorderingen in de mate die momenteel geregeld wordt door het wetgevend decreet nr. 231 van 2002 of door het decreet dat de zaak uiteindelijk zal regelen, en dit zonder dat een mededeling of ingebrekestelling nodig is. In geval van betaling in meerdere termijnen, of wanneer vooruitbetalingen zijn voorzien, en in het algemeen in geval van laattijdige betaling op een overeengekomen vervaldag door de klant, kan Roger Technology de uitvoering van de bestelling of van latere en verdere bestellingen opschorten. De betalingen, zelfs indien zij een andere door de klant opgegeven reden hebben, kunnen in elk geval aangerekend worden op de facturen die het langst onbetaald zijn gebleven. Roger Technology kan ook de uitvoering van orders opschorten in geval van een belangrijke wijziging in de organisatie en/of rechtspersoonlijkheid van de klant, alsook in geval van protestverhoging, lopende bestuurs- of insolventieprocedures, afgifte van betalingsbevelen, opschorting, uitstel of vertraging in de nakoming van verplichtingen jegens derden-schuldeisers. In geval van totale wanbetaling kan de verkoop te allen tijde van rechtswege worden ontbonden door eenvoudige schriftelijke kennisgeving van Roger Technology aan de klant om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Alle geleverde en niet betaalde goederen moeten voor rekening van de klant naar Roger Technology worden teruggestuurd, via de middelen van Roger Technology of via transporteurs van derden. 

HANDELSMERK

De klant erkent dat Roger Technology de exclusieve eigenaar is van de handelsmerken en van elk ander industrieel en intellectueel eigendomsrecht op de producten, alsook op de catalogi, brochures, internetcommunicatie en elk ander materiaal en bijbehorende documentatie. Alle daaruit voortvloeiende goodwill is exclusief eigendom van Roger Technology. De klant is er zich ten volle van bewust dat de producten van Roger Technology gedekt zijn door octrooien en onderwerp zijn van industriële knowhow en ontwerp van exclusieve eigendom van Roger Technology. Bijgevolg is het de klant uitdrukkelijk verboden inbreuk te maken op deze rechten van Roger Technology of in elk geval de op de producten aangebrachte merken of andere onderscheidende tekens te verwijderen, te schrappen of te wijzigen, alsook nieuwe van welke aard ook aan te brengen. Elke vorm van reproductie of gebruik van het merk Roger Technology of elk ander onderscheidend teken op de producten is verboden, tenzij Roger Technology hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

GOEDKEURINGEN

Alle producten van Roger Technology zijn in de desbetreffende documentatie voorzien van de nodige gegevens voor de identificatie van de verkregen homologaties. Kennis en naleving van alle voorschriften die het gebruik van radiografische besturing en apparatuur reguleren zijn de verantwoordelijkheid van de installateur en de gebruiker die de installatie uitvoert.

VERKLARINGEN

Bij het ondertekenen van het contract of de orderbevestiging aanvaardt de klant deze verkoopsvoorwaarden. Elke wijziging ervan moet vóór het afsluiten van de order door Roger Technology worden ondertekend.

JURISDICTIE

Voor eventuele geschillen die in de loop van het contract en de afzonderlijke verkoopcontracten die hieronder vallen, kunnen ontstaan, is uitsluitend de rechtbank van Treviso bevoegd.

afdrukken
deze pagina